NEKA_500

KK_térelválasztó-FF_520

11-12 évesek

Javasolt heti sportág specifikus edzésszám: három-négy

KK_térelválasztó-FF_520

Kondícionális és koordinációs képzési feladatok

Az alap (alapozó) gyorsasági összetevők fontos, kiemelten kezelendő képzési időszaka ezen korcsoport, különösen a láb gyorserejének, a mozgások frekvenciájának és frekvencia növelésének, gyorsasági képességfejlesztésének időszaka. A rugalmasság, a ruganyosság, a rajtkészség, a hely- és helyzetváltoztatás gyakorlatai és az azokra irányuló képzés napi feladatként jelentkezik. A dinamikus, gyorsasági távokon 30-60-80-100 méteren döntően anaerob alaktacid energianyerés során mindkét nemnél a fejlődés folyamatos, bár a korcsoport második felénél az ösztrogén megjelenésével, a lányoknál a testzsír megnövekedésével szétválik a fiúk javára, (tesztoszteron megjelenése).

A szénhidrát alapú, aerob oxigénadósság nélküli futások színvonalának folyamatos javítása a korosztály végére.

Sportág specifikus, terheléses, dinamikus futások (vonalfutások, bumerángfutások stb.) koordinációjának javítása eredményezi elsősorban a fejlődést.

A sokoldalú mozgásmintákkal való általános, speciális koordinációfejlesztés, a labda nélküli és labdás technikák során.

Az ügyesség sokoldalú fejlesztése különösen a láb-kar koordinációra, valamint a változatos lépéskombinációk, a szélességi és mélységi irányváltoztató-képesség kialakítására.

Az állóképesség, a keringés „felépítése”, a megfelelő szív- érrendszeri keresztmetszetek, kaliberek, kapacitás kialakítása. 30-45-60 perces kitartó futások beiktatása a keringési állóképesség megalapozására.

Kifejezetten ajánlatos a mozgásokat tanító, elsajátíttató tiszta edzésforma alkalmazása, az intra és inter izomkoordináció javítására. A terhelésnél külön figyelmet kell szentelnünk a különböző intenzitásban, idő és ismétlés, valamint a terjedelem változtatásával szervezett edzésmunkára. Nagy figyelmet fordítsunk a regenerációs, pihenőidő gyakorlatok közötti tudatos beiktatására, felhasználására.

Az anaerob laktacid és az anaerob alaktacid terhelési formákat elsősorban a szervezet alkalmazkodóképességének kialakítására, illetve a dinamikus folyamatos fejlődést figyelembe véve, esetenként mintegy a szervezet szoktatásaként, a váltakozó ritmusú nagyterhelésekre való felkészítéseként használjuk.

Ebben a korosztályban hasonló alapelvek miatt az iramváltások, a lüktető futások kevésbé intenzív formái jelenjenek meg, esetenként az alapkeringési állóképesség kialakításának érdekében.

A képességfejlesztés során megelőzően és a későbbiekben sincs olyan korosztály, ami az életkori sajátosságok, fiziológiás lehetőségek miatt ilyen rugalmasan indokolja a gyorsasági, illetve az alak állóképesség fajtáinak együttes képzését, fejleszthetőségét.

A megjelenő differenciált képességfejlesztés mellett az edzéstervezés során ebben a korcsoportban a képességek sokirányú, összetett fejlesztése a fő cél.

Az ügyességre irányuló képzésnél figyelnünk kell a nyitott készségek kialakítására, valamint az általános és speciális képzési arányok, relációk megtartására. Az erőt ebben a korosztályban a sportoló saját testsúlyának felhasználásával, a környezet adta lehetősége kihasználásával, kézi szerek alkalmazásával lehet fejleszteni. A könnyebb, kisebb ellenállású szerek felhasználhatók az izomzat fejlesztésére, és a torna és az atlétika gyakorlatanyagának felhasználása is kötelező.

A korosztály technikai, taktikai tartalmú képzése

A labda fogásmódja, az egykezes labdabirtoklás folyamatos fejlesztése a test tengelyeinek irányában (szélességi, mélységi, magassági) végrehajtott és összekapcsolt kar- és törzsgyakorlatokkal.

Az alaptechnika pontos végrehajtása, tökéletesítése, az oktatástechnológiai eszközök felhasználásával is (a készülő háromdimenziójú oktatási- programok felhasználásával). A precízen végrehajtott bázistechnika-elemek tervezett bővítése horizontális és vertikális oktatásmenetben megkezdődhet.

A játékosok pályán elfoglalt pozíciójára való elő kiválasztás, alkalmasság megállapítása, az azokra orientálás.

Az 1-1 elleni játék technikai-taktikai tartalmú feldolgozása, képzése, különös tekintettel a labda nélküli és labdás technikai elemekre a nyitott, mélységben kihelyezkedő pressziót gyakorló védő ellenében (alapvetően offenzív védőtevékenység), valamint a deffenzívebb, alkalmazkodó védőjátékos-magatartás esetében.

Az 1-1 elleni játékhoz nélkülözhetetlen labdavezetés, az egyszerű, de mindkét oldalra történő cselezés oktatása, alkalmazása.

Az offenzív védőtevékenység alkalmazása, az emberfogásos, valamint az 1-1 elleni védőhelyzetekben. A védőjátékban a helyezkedés, az alkalmazott védekező lábmunka rövidebb, illetve nagyon távolságra való technikai elemeinek megismerése, és alkalmazása. (1-4 méter, 5-8-10 m távolságokban).

A játékszituációhoz alkalmazkodó, a védő által módszertanilag felépített technikai-taktikai tartalmú képzési programok, a játékelemek alkalmazására.

A passzív védővel, az 1-2 elleni, a 2-1 elleni (emberfölényben) lévő támadásvezetés technikai-taktikai képzési „paneljeinek” elsajátítása.

A különböző irányból és különböző sebességgel érkező labda pontos elfogása, megjátszása változó lépéskombinációkkal (futás közben, után lépéssel, keresztlépéssel, esetlegesen irányváltoztatással), eltérő sebességű mozgás végrehajtás során is.

A dobókéz oldalán végrehajtható dobások iskolázása, verseny és életkornak megfelelő, könnyített–nehezített szerekkel.

A felugrásos, beugrásos dobásmódok differenciált végrehajtása, célirányos képzése, az elugrás iránya, a hasznosítható kapufelület, és a megfelelő befejezési technika alkalmazásával.

A talajfogás, az esések, a gurulások, a zuhanások, általános felépítése a parciális, indirekt oktatásmenettel való és a játéktechnikákhoz kötődő egyszerűbb változatainak képzése, végrehajtása globális módszerrel.

A fájdalom elviselésének, tűrésszintjének gyakorlatanyaga a sáncolás, az esések, az ütközések esetében, azok folyamatos bővítése, az egyes kapura lövési technikák és differenciált esési technikák összekapcsolása változó körülmények között.

A 11-12 évesek korosztály képzési anyaga szorosan a 9-10 évesek képzési feladatainak fejlesztési programjaira épül. Az ott meghatározott készség és képességfejlesztés előkészítő anyagrészei és módszertana ebben a korosztályban intenzív egymásra épülő, fejlesztő programokon keresztül érik el a nagy teljesítményigényű versenysport alapjainak lerakását, e két korosztályban folyamatosan nehezedő munkavégzésnél nyújt kellő alapot a továbbfejlődésre.

  A 9-10 éves korosztályban megkezdett taktikai-képzési feladatokat ebben a fejezetben nem ismétlem meg, azok erre a korosztályra vonatkozóan is fejlődő formában visszatérő képzési tartalomként jelennek meg a folyamatosan bővülő tematikában.

Személyiségfejlesztés

  • A motivációs bázis kialakítása, az elkötelezettség a kézilabda iránt.
  • Az örömérzet az edzéseken, a versenyeken a munkavégzés közben, a közösségi életben.
  • Érzelmi töltés, átélés a feladatok végzése, megoldása közben és a versenyhelyzetekben.
  • Példaképek, sportolók, válogatott játékosok, sportszakemberek, sportteljesítmények példaként állítása.
  • A két nem közötti különbség, a leányok gyorsabb fejlődése, a pubertás sajátosságainak figyelembevételével a személyiségfejlesztésnél.
  • A biológiai és a kronológiai életkor meghatározása, az akceleráció és retardáció megfelelő felismerése, kezelése. Differenciált képzés gyermekenként.
  • Az érzelmi intelligencia fejlesztése, különösen a küzdeni tudás, a kezdeményező harcias-sportszerű magatartás kialakítása.
  • A közös munkavégzéshez szükséges magatartásformák, együttműködési szokások kialakítása, kommunikációs kapcsolatrendszer fejlesztése, képzése.
  • A tanuláshoz, az igényesség, a folyamatos fejlődéshez szükséges tanulási ambíciók, motivációk fejlesztése.

Először érdemes mindjárt az úgynevezett anaerob alaktacid folyamatról beszélni, melyhez az energia közvetlenül ATP-ből (adenozin trifoszfát) és kreatin-foszfátból származik. Ez a folyamat rendkívül gyors, mindössze 30 másodpercig tart. Viszont egyedül az ezúton szerzett energiából valósítható meg a maximális erőkifejtés, melynek során a IIa-típusú gyorsrostok óriási erővel húzódnak össze. Mi történik 30 másodperc elteltével? Az ATP-készlet felhasználásra kerül, “semmirekellő” ADP-vé alakul. Ahhoz, hogy ismét energiát tudjon szolgáltatni, egy foszfátra van szüksége, melyet ebben a folyamatban kreatin-foszfáttól kap. Természetesen ennek előfeltétele, hogy az izom rendelkezzen megfelelő mennyiségű kreatin-raktárral.

akceleráció lat. “gyorsulás, gyorsítás”

A fejlődés, növekedés folyamatának gyorsabbá válása, melynek legjellegzetesebb tünete, a szexuális érés korábbi megjelenése. Együtt jár vele a testi fejlődés általános felgyorsulása, mellyel az érzelmi-pszichológiai fejlődés nem jár együtt. A tehetséggondozás egyik fontos módszere.

Mentálisan retardáltak (latin eredetű kifejezés, jelentése ‘értelmileg lassan fejlődő’) a hagyományos gyógypedagógiai tipológia (a fogyatékosok osztályozása) hazai értelmezése szerint azok a gyermekek, akiknél nem számottevő, sokszor inkább a kedvezőtlen szociokulturális hatásokra létrejövő, többnyire csak átmeneti és helyrehozható elmaradás állapítható meg az értelmi fejlődésben.

NEKA_500