NEKA_500

KK_térelválasztó-FF_520

15 – 16 évesek

Javasolt heti sportág specifikus edzésszám: négy-öt

KK_térelválasztó-FF_520

Kondícionális és koordinációs képzési feladatok

A serdülő fiúk és lányok képességfejlesztése a hormonális háztartás eltérő hatásmechanizmusának (tesztoszteron, ösztrogén), valamint a telítődési és nyúlási szakaszok fázisbeli eltolódása miatt igen körültekintő, és differenciált készségfejlesztő edzésmunkát igényelnek.

 Az edzőknek, sportszakembereknek különös tekintettel kell lennie az eltérésekre is, mivel a serdülőkor igen nagy fejlődési, növekedési különbségeket, így terhelhetőségi differenciálódást is eredményezhet.

 Megállapítható, hogy a képességfejlesztés, az általános törvényszerűségek figyelembe vételével a kézilabdázás teljes mozgásanyagának komplex javítására kell koncentrálnia, de evvel párhuzamosan 15-16 évesek korosztályában megjelenik a pozícióspecifikus képességfejlesztés is. A sportági technikák differenciálódása folytán megjelennek azok a speciális képességfejlesztő gyakorlatok és módszerek, melyek folyamatosan biztosítják az alkalmazásra kerülő, taktikai tartalmú, technikai elemek minél magasabb színvonalú végrehajtását.

 A dobások technikai képzésénél a mozgás gyorsaság, az erő állóképesség, a folyamatos maximális erőháttér javításával van összefüggésben.

 A koordináció képességek az ügyesség színvonalától, annak folyamatos, körkörösen bővülő képzésétől, a technikai képzés minőségi javulásától, és az erő- dinamikai feltételrendszer folyamatos fejlesztésétől függ.

 Ebben a korcsoportban a láb gyors ereje, ugróképessége, elsősorban a fiúknál kiemelkedően fejleszthető. (Természetesen a lányoknál sem elhanyagolható.)

 A törzs izomzata bár lassuló tempóban, de folyamatosan kötelező feladatként erősítendő, erősíthető.

 A szénhidrát-zsíralapú aerob állóképességi színvonal újra intenzíven fejleszthető, igen jó hatásfokkal. Rendszeres feladatként kell a szív, aorta keresztmetszetet, volument és a perifériás keringést fejleszteni. Itt is alkalmazzuk a terheléses laborfelmérés teszteredménye utáni egyénre szabott terhelést.

 A tesztoszteron szint növekedésénél a pubertás lezárása során az anaerob alaktacid (sprintfutások megfelelő pihenőidővel), az anaerob laktacid pl. 300-400-600 méter, a középtávok aerobhatása (800-1000-1200 méter stb.), valamint a szénhidrát alapú aerob (hosszabb időtartamú) futások a fiúknál jelentős fejlődést mutatnak, míg a leányoknál igen magas munkabefektetéssel érhető el kismértékű előrelépés.

 Nagy valószínűséggel az alap-állóképesség fokozása, karbantartása mellett a nőknél a specifikus terhelés szerkezet speciális állóképesség munka korábban hangsúlyozottabban bevezethető és jobb hatásfokkal alkalmazható.

 A nőknél inkább az egyes állóképességi típusok átmenetei mentén történő kombinált állóképességi munka eredményezhet nagyobb javulást.

 A korosztály végére a nőknél intenzívebb, nagyobb terheléssel, a fiúknál elsősorban a technikák elsajátításával (kis terheléssel) megjelenik a kétkezes tárcsás súlyemelés maximális és funkcionálisan felhasználható erőháttér megteremtésére, megalapozására.

Pontokba szedve röviden a 15-16 éves korcsoport legjellemzőbb képességfejlesztő, koordinációt fejlesztő programjainak elméleti indoklása.

A gyorsasági erőfejlesztés hangsúlyozott képzése.

Irányváltoztató képesség, ugróerő, lövő erő komplex sokoldalú fejlesztése.

Az aerob állóképesség magas-szintre emelése, folyamatos képzési célként való kezelése, és az alap-állóképesség szint folyamatos szinten tartása

Az anaerob állóképesség, vágtagyorsaság, gyorsasági állóképesség intenzív fejlesztési szakasza. (laktacid, alaktacid területeken is).

Az alaptechnika kialakítása utáni intenzív koordinációs- ügyességi képzés domináljon.

A játékkészség képességhátterének intenzív, együttes javítása.

Az alapképzésre épülő tudatosan, didaktikusan felépített – folyamatosan bővülő – végett nyitott készségek kialakítása a technikai képzés során.

A pozíció-specifikus specializálódás kialakulása a posztonkénti differenciálódás, a támadó és védő szerepkörök domináns lezárása.

A későbbi magas játéktempót, játékdinamikát megalapozó, a korosztályra jellemző általános játékiram fejlesztése, kialakítása.

A korosztály technikai, taktikai tartalmú képzése

Az alap labdakezelési, átadási gyakorlatok megtartása mellett hármas, négyes, ötös csoportos formában való gyakorlás, a labdás és labda nélküli technikák minél nagyobb sebességgel való összekötésére, valamint az egyes posztokról történő rövid és hosszú átadások gyakorlása, talajon és felugrásból egyaránt.

A társas – „koreografált” technikai gyakorlatokat a helycserék, a keresztmozgások át és befutások, valamint kifutások, elzárások egyszerű formáinak, nagy mozgássebességgel való beidegzésére, perfekcionista végrehajtására, alkalmazására. (Teszt gyakorlatok időre, és limitált hibázási lehetőséggel).

A támadó lábmunka mindkét láb azonos és ellentétes és ellentétes helyzetben a dobókézzel tudjon kialakítani kidobó helyzetet, valamint biztosítsa a védőtől való helyes távolságtartást az összjáték megőrzésére.

A lábmunkát s a labda helyzetét, továbbjátszását a védő közelében a test hossztengelyétől oldalirányban elemelve védje, és tartsa, és kerülje a mellkas, has előtti helyzeteket.

A felugrásos átadások és a talajról történő átadások a dobókézzel azonos és ellenoldalra a labda kiemelt, és teljes szabadságfokot biztosító helyzetből, különböző átadási technikák kapcsolásával (elhajlás) történjen.

Posztok szerinti képzés már a posztra történő kiválasztás, kiválasztódás megtörténik, de a képzés során az „átjárhatóság” lehetőségét a sokoldalú képzéssel biztosítani szükségelt.

Különös figyelmet fordítsunk a nagysebességű futás közbeni irányváltoztatások, cselezések utáni átadások gyakorlására, kifejezetten az összetett játékhelyzeteket, támadási modellek kialakítását segítő formációkra a kapu előtér közelében.

A posztok szerinti technikai követelmények

Az átlövő játékos technikájának elsajátítása, tökéletesítése. A mozgási területek bővülő megismerése, a feladatkörök lehetőségeinek tisztázása mindhárom átlövő pozícióban. Társas kapcsolatainak felismerése, a páros kapcsolatok egyszerűbb formáinak a szélső a beálló, az irányító játékossal hatékonyan kerüljenek alkalmazásra. Aktívan vegyen részt a rendezetlen védelem elleni támadásban, az ehhez szükséges technikai elemeket javuló, vagy növekvő dinamikai feltételek között is tudja alkalmazni. A többi poszton játszó játékosokkal együtt ismerje a sávtartásos, a keresztmozgásos, a védők mögötti befutásra épülő többhullámú indítási rendszereket. Összjáték a beálló játékosokkal, az elzárás kivitelezésének lehetőségeit ismerje, és a bejátszások lehetőségeit, változatait alkalmazza. A dobó, lövő technikákat, különböző lépéskombinációkkal tudja összekötni, ismerje az átadási és lövő-cseleket, és azok tudatosan felhasználni a játék során.

A beállós játékos technikai elemeinek, a beugrásos, bedőléses, bevetődéses dobások technikai ismerete és alkalmazása a dobókézzel azonos és ellenkező oldalon. Az esések, gurulások, bevetődések specifikus összekapcsolása az említett kapura lövési formákkal, és azok hatékonyságának növelésével, társas kapcsolatok kialakítása, a szélsővel és az átlövővel, valamint a védők közötti területen. A beállós játékos helyzetbe kerülési, helyzetteremtő lehetőségei a különböző zárási módok alkalmazásával, valamint az előkészítő, szervező feladatainak megismerése. A húzott és pörgetett dobások, tehát az alaptechnika mellett az extrém nehéz helyzetek megoldására szolgáló technikák ismerete, gyakorlása.

Szélsőjátékos technikai elemeinek megtanulása, tökéletesítése, a dobókézzel azonos és ellentétes lábról történő elugrás alkalmazása, a beugrásos és bevetődéses dobások során, a védőtől és a kapu előtér vonaltól való távolsága szerint. A pályán betöltött sajátos helyzetéből adódó átadási és cselezési megoldások, és az összjátékot biztosító technikai elemek a védő mindkét oldalán. Rendszeresen alkalmazzon befutásokat, és átfutásokat posztjának elhagyásával. Ismerje a társak helyzetbehozásának lehetőségeit, a létszám fölényes, a területi, dinamikai előny megszerzésének formáit. Gyakorolja, és folyamatosan bővítse lövési repertoárját, a pörgetett, valamint a lövőcsel utáni húzott kapura lövési formákkal is, szoros és sokoldalú taktikai kapcsolatot alakítson ki az átlövőkkel, az irányítójátékossal, valamint a beálló játékosokkal.

A kapus technikai elemei. A szükségszerűen a korábbi időszakban kiválasztott kapusposzton kezdődjön meg a differenciált, testmérethez igazított technikai képzés antopometriai méretekhez, idegi-fiziológiás adottságokhoz igazított támadó jellegű, a támaszhelyzeteket sokáig tartó, nagy testfelülettel védő technikák kifejlesztése a cél. A karral, lábbal, törzzsel történő védő technikák elkülönítése, szintetizálása, a nagy felületű védési technikák tökéletesítése.

A szélről a beállós pozícióból, az átlövő pozícióból érkező lövések védő nélküli, valamint védővel történő együttműködés során célirányosan kifejlesztett védési technikák alkalmazása. Az indítások, lerohanások során támadó kapustevékenység alkalmazása. A lazasági, a fájdalomtűrési és bátorsági pszichés összetevők folyamatos képzése.

A technikai elemek végrehajtása változó körülmények között, a sokoldalúan alkalmazható technikai képzés.

A játékhelyzetek megoldását tartalmazó technikai formák tudatos alkalmazása, használata.

A játékhelyzetek megoldási, elővételezési, felismerési idejének rövidülésével járó, egyre gazdaságosabb célorientált technikai elemek alkalmazása a kedvező megoldásokhoz, a taktikai gondolkodáshoz való kiválasztódása.

Pozíció-specifikus sokoldalú képzés erősítése, a dobókézzel ellenkező, valamint a dobókéz irányába.

A technikai elemek tér-idő-dinamikai paramétereinek javítása, az egyéni technikai optimum, valamint az egyéni adottságok (ideg, izom, antropometria) irányába.

A technikai elemek szélességi-mélységi alkalmazása változó védőmagatartás ellen.

Testtel való játék, különböző védekezési lépéskombinációk, valamint az egymás mellett játszó védő-párok összehangolt védekező-tevékenységével.

A csapat és csapatrész taktikai képzésének főbb elemei

2:2 elleni támadó és védőjáték törvényszerűségének továbbfejlesztése, különös tekintettel az elzárások- leválások, befutások, helycserék alkalmazásának módjaira. 2:2 elleni játéknál a védő közeli, kisterületre koncentrálódó játék javítása a fő cél, a döntési folyamatok felgyorsításával. A 2:2 elleni játékban alapvető célként jelölhetjük meg az üres területek tudatos megjátszását, a védők közötti és mögötti kombinációk forszírozását a társak helyzetbe hozását, valamint az egyéni megjátszhatóság biztosítását.

A 2:2 elleni védőjáték folyamatos képzése mélységben tagozódó, valamint egy védővonalon elhelyezkedő védők esetében a váltások, a terület, a támadótársak váltása, ezen védőtaktikai elemek gyors felismerése és hatékony alkalmazása a kiemelt képzési cél, az elzárások elleni védőjáték elsajátításával egyetemben.

Az offenzív labdaközpontú védekezési formák törvényszerűségei, a védelmen belüli páros-hármas társas kapcsolatok felépítése.

A 3:3 elleni támadójáték felépítése a pozíció specifikus támadójáték, a helycserés, keresztmozgásos , a befutásos támadásvezetés során.

A rendezetlen védelem elleni támadás, az indítások-lerohanások játékelemeiből az 1-2. hullámú támadásvezetés egyszerűbb formáinak a sávtartásos, valamint a védők közötti és mögötti befutása végrehajtott változataival való megismerése, gyakorlása.

A 2:2, 3:3 elleni játék tartós pozíció csere utáni, és a megváltozott taktikai körülmények közötti folyamatos összjáték kialakítása, tartós pozíció csere esetében is.

A pozíciójáték létszámfölényre, dinamikai fölényre, területi előnyre való felépítése, mint alapjáték forma, és mint önálló játékmódszer.

A befutásokat, elzárásokat követő pozícióváltásos, keresztirányú támadásvezetés gyakorlása, tudatos felépítése.

A védőjáték 1:5, 4:2, 3:2, 2:1, mélységben tagozott alapformáinak és törvényszerűségeinek felépítése, valamint ezen nyitott védekezési rendszerek alapvető alakváltozásainak ismerete a különböző támadótaktikai elemek alkalmazása során.

A mélységben offenzív 6:0 védekezési forma felépítésének, törvényszerűségének tökéletesítése, a labdához közeli, és a labdától távolabbi védőfeladatok összehangolásával.

Személyiségfejlesztés

  • Az edzéseken, a verseny helyzetekben való tudatos magatartásformák, az ott jelentkező cél- feladatrendszerekkel való azonosulás, elmélyült, kreatív, konstruktív részvétel.
  • Az egyes edzések, versenyek előtti és közbeni feladat rendszerének nemcsak tudatos, de minél nagyobb koncentráltsággal való végrehajtása.
  • A képzés során felmerülő feladatok, elvárások, képzési tartalmak lényeglátó felfogása. A szervezett magatartásforma, a hatékony munkavégzés alapja, az egyén- közösségi szinten jelentkező igény a tervezett, szervezett felépített munkavégzésre való összerendezett viselkedési formák kialakítása, igénylése.
  • A fájdalomtűrés, küzdeni akarás, a küzdőképesség fejlesztése.
  • A figyelem, koncentrált magatartás terjedelmének, irányultságának sokoldalúságának fejlesztése.
  • Igényes, az egyén önmegvalósítására, a tanulás, tanulni vágyás kialakítására fogékony fiatalok nevelése a fő cél.
  • A hiányosságok felismerése, a hibák elemző, önkritikus szemlélete, és a pozitív megoldásra való törekvés kialakítása.
  • Az edzéseken, a versenyeken szükséges, a teljesítmény potenciált javító együttes fegyelmezett munkavégző képessége, koncentrált szellemi állóképesség kialakítása, javítása.
  • Az életmód és az étkezési szokások, valamint a sportolói viselkedés és magatartásformák kialakítása

NEKA_500