NEKA_500

 

KK_térelválasztó-FF_520

7 – 8 éves korosztály

Javasolt heti sportág specifikus edzésszám: kettő-három

KK_térelválasztó-FF_520

Kondícionális és koordinációs képzési feladatok

Ebben a korosztályban rendkívül nagyok lehetnek az eltérések a gyermekek alkati és pszichomotoros fejlettségében. Így elsősorban a játékkészség alapjainak lerakásáról beszélhetünk. Az alapozó jellegű képességfejlesztés domináljon, hiszen a korcsoport testi és szellemi fejlettsége lehetővé teszi a sokoldalú képzési anyag, a sokoldalú alapozó jellegű motorikus képzést.

A gyerekek az intenzív gyorsasági fejlődés és az igen fogékony koordinációs képzés időszakában vannak. Ebben az időszakban a bázis labdás technikai képzés, labda nélküli láb-kar együttműködésének koordinációs képzése, a magas frekvenciával párosuló mozgás és mozdulatsorok fejlesztése a kiemelt feladat.

Az általános és speciális alapozó ügyességfejlesztés színvonala kihathat a sportoló egész pályafutására is. Az itt nem kellő minőségben és hatékonysággal fejlesztett mozgáskoordináció a mozgásműveltségben később csak igen nehezen vagy olykor behozhatatlan hátrányként jelentkezhet.

Az ügyesség magas szintű fejlesztésére kell törekednünk úgy, hogy azon keresztül fejlesszük a többi képességet is, figyelembe véve a magas frekvenciájú ismételések számát, tehát a mozgástanulás előrehaladtával az időegységre jutó mozgásfrekvenciával való progresszív dinamikájú képzést.

Olyan körültekintően kell gyakorlatanyagokat összeállítani, hogy abban a sportág labdás és labda nélküli gyakorlatait alapfokon, periodikusan visszatérve, megfelelő ismétlésszámmal, egymásra épülően lehessen végrehajtani.

A természetes és labdás mozgásanyag, a torna, az atlétika bázis mozgásanyaga, a különböző akadálypályák felépítésével, egyensúlyi testhelyzetekben való sor- és váltóversenyekkel gyakoroltatható. Indokolt lenne a labdás ügyesség fejlesztésére vonatkozó, tudományos alapon kimunkált képzési módszerek gyakorlati alkalmazása, megfelelő társas, csoportos, valamint egyéni képzési területeken keresztül.

A testütközést nem igénylő, de változatos terhelésű küzdőjátékok is megjelenhetnek már a képzési anyagban. Az intenzív ügyességi és koordinációs képzés, a begyakorlottsági szinthez igazított frekvencianövelés módszereit hangsúlyozottan alkalmazza, és a futómunkában, elsősorban az intenzív rövid távolságokra, futóiskolákra épít.

A korosztály technikai, taktikai tartalmú képzése

A labda egykezes fogásmódja, tartása különböző helyzetekbe emelve, lendítve, a test különböző mélységi, szélességi, hosszúsági tengelyeihez viszonyítva, a test melletti, fej feletti területeken. A rövid, egyenes vonalú, illetve különböző íves pályán való felkészítés már a tanulási folyamat kezdetén mind a futómunkához, mind a változatos kidobóhelyzetekhez zökkenőmentesen alkalmazkodjon.

Különböző magasságban és különböző irányból érkező labda elfogása és felkészítése kidobóhelyzetbe a másik kéz lehetőleg igen rövid idejű segítségével. Folyamatos átadási feladatok tudatosan kialakított lábmunkával, változó sebességű ritmusban. A szabályos, koordinált futómozgás kialakítása, csiszolása a futómozgástól független, törésmentes labdakezelés és a labda továbbjátszásának iskolázása.

A labda változó távolságban való adogatása párokban és hármasával egy és két kézzel, különös tekintettel az ívhelyzet, a kidobóhelyzet technikai képzésére. Az átadási gyakorlatoknál az oldal irányú és mélységben differenciált gyakorlatoknál a kötetlen, dinamikus lábmunka mellett a törzs és a dobókéz helyzete, munkája nagy átadási szabadságot adjon az összjáték precíz kialakítására.

A felsődobás bővülő elemekkel való összekötése, iskolázása, a helyes technikai végrehajtás, különös tekintettel a hajítómozgás tökéletesedő beidegzésére. Az erőátviteli rendszer. a helyes erőközlési lánc javuló minőségű alkalmazása különböző lépéskombinációkkal összekötve változatos játékhelyzetekben végrehajtva. Bátran és a képzésben folyamatosan alkalmazzuk a különböző súlyú és nagyságú, valamint jól markolható szerek, célba és távolba dobásos versenygyakorlatait. A könnyű futómozgásból kialakítható, felugrásos, beugrásos kapura lövéseket, valamint átadásokat, az alap három lépéskombinációból azonos időben jó ritmust elérve oktassuk.

A játékban meglévő futómozgások, megállások, fordulatok, irányváltoztatások, megindulások, egyszerű változatainak folyamatos gyakorlása, egyre bővítése. Mozgás védekező alaphelyzetben a tiszta lábmunkatechnikák iskolázása alaphelyzetből, és megelőző más mozgásformákból. A magas és mély labdavezetés megismerése, alkalmazásuk térnyerésre és irányváltoztatás közben.

A labdavezetés és a labdáért való szabályos küzdelem technikai elemeinek megismerése, gyakorlása, alkalmazása. A taktikai képzésnél használjuk a kicsinyített játékfelületet, játékteret. A kisebb kapu és játéktér, csökkentett létszámban 5+1, 4+1 fővel jól szolgálja az intenzívebb, dinamikusabb képzést.

Sportszerű verseny és játékgyakorlat szabad kötetlen játékformában, bőr- és jól markolható szivacslabdák alkalmazásával. Ez a korcsoport a játékhelyzetektől függően tudatosan fel tudja használni, és eredményesen alkalmazni a tanult technikai elemeket. Kezdeményezően lépjen fel a labdáért való küzdelemben, a védő és támadóelemek alkalmazása során.

A labdás és futóügyességre épülő versenyformák alkalmazása a koordináció javítására a csapatok közötti versenyeztetés formájában. Javasolt a kézilabda mérkőzésekkel párhuzamosan, azok előtt vagy után lebonyolítható ügyességi versenyek koordinálása a résztvevők számára.

Bátran és tudatosan keresse az összjáték lehetőségét társaival, való befutásokat, az üres területekre az elfutásokat, a megjátszhatóság lehetőségeit, valamint az egyéni megoldások és helyzetbe kerülés, helyzetkialakítás hasznos formáit.

Személyiségfejlesztés

A különböző edzésgyakorlatokba illeszkedjen be, lényegüket értse meg, aktívan vegyen részt az edzés, foglalkozások munkájában.

Általában a labdajátékok, a labdás gyakorlatok, a kézilabdázás utáni érdeklődés kialakítása, felkeltése.

A hatékony együttműködéshez szükséges figyelem irányultságának, terjedelmének kialakítása, folyamatos képzése. A munkavégzéshez szükséges helyes magatartásformák, az indokolt fegyelem kialakítása az edzések és a versenyek alatt.

A kötődés, a sportfoglalkozásokon kívüli elkötelezettség kialakítása változatos pedagógiai eszközrendszerrel.

A korrekt, sportszerű minták, viselkedésformák kialakítása az edzéseken, valamint a versenyen, erre a célra használjuk fel a játékszabályokat, a játékvezető stílusát is.

A fiúk, lányok együttjátszásából adódó kedvező pedagógiai helyzetek kihasználása a nevelésében. A váltakozó játék, szabályrendszerekhez való gyors elfogadó és annak lehetőségeit felismerő kreatív gondolkodás, alkalmazkodás kialakítása.

A higiéniai szokások rendszeres kialakítása, ellenőrzése.

NEKA_500